Què puc proposar

Pots fer qualsevol proposta d’inversió que vulgues que l’Ajuntament duga a terme; i pots fer-ho descrivint-ho amb les teues pròpies paraules, no fa falta que siga una descripció tècnica complexa. Encara que quant millor ho expliques, més fàcil serà per a l’Ajuntament avaluar-la i per a la gent el decidir recolzar-la.

Bàsicament, qualsevol proposta que siga competència de l’Ajuntament, que siga viable, legal i coste menys que el pressupost corresponent a l’àrea o àmbit d’actuació.

Açò és el que avaluaran els tècnics de l’Ajuntament per a marcar la proposta com a vàlida:

    • Quant val? S’intentarà estimar el cost de la proposta i seran excloses totes les propostes amb un cost superior a la borsa de diners corresponents (et recordem que segons siga una proposta per a un àrea o una altra àrea, hi haurà un topall màxim de cost diferent).
    • És legal? La proposta ha de ser competència de l’Ajuntament. Est pot fer una sèrie de despeses, però uns altres depenen de la Comunitat Valenciana o de l’Estat. També s’estudiarà si hi ha alguna normativa que siga contrària a dur a terme la proposta, o si atempta contra el ben comú.
    • És una proposta d’inversió? El pressupost de l’Ajuntament es divideix en diferents capítols, sent un d’ells el d’inversió. En aquest cas els pressupostos participatius estaran limitats a aquesta partida, per la qual cosa la proposta ha d’encaixar com a despesa d’inversió.
    • És viable? S’estudiarà si la proposta és viable tècnicament i no es preveu algun impediment per a dur-la a terme.